NumPy 使用教程

会员
关注

如果你使用 Python 语言进行科学计算,那么一定会接触到 Numpy。Numpy 是支持 Python 语言的数值计算扩充库,其拥有强大的高维度数组处理与矩阵运算能力。除此之外,Numpy 还内建了大量的函数,方便你快速构建数学模型。

实验1
NumPy 数值类型及多维数组
知识点: 1.NumPy安装 2.NumPy数值类型介绍
实验2
NumPy 数组操作及随机抽样
知识点: 1.NumPy安装 2.NumPy数值类型介绍
实验3
NumPy 数学函数及代数运算
知识点: 1.NumPy安装 2.NumPy数值类型介绍
实验4
NumPy 数组索引及其他用法
知识点: 1.NumPy安装 2.NumPy数值类型介绍